شنبه 24 آذر 1397 _ 08 ربيع الثاني 1440 _ 15 دسامبر 2018
فارسی | English
 
 
  فرم ها و آئين نامه هاي مقطع دكتراي تخصصي

دانشجويان گرامي توجه نمايند  حتماً از فونت B Mitra (قلم ميترا يا ب ميترا) استفاده نمايند.

آئين نامه دكتراي تخصصي مصوب سال 89-براي ورودي هاي 89 و بعد از آن دريافت فايل pdf ---
دستورالعمل آئين نامه دكتراي تخصصي سال 89- براي ورودي هاي 89 و بعد از آن دريافت فايل pdf ---
آئين نامه دكتراي تخصصي مصوب 95- براي ورودي هاي 95 و بعد از آن دريافت فايل pdf ---
آئين نامه دكتراي تخصصي سال 95 و دستورالعمل اجرائي آن- جديد دريافت فايل pdf ---
نمره زبان مورد نياز دوره دكترا دريافت فايل pdf ---
فرم درخواست مجوز امتحان جامع دكترا- از طريق سامانه    
ثبت نام آزمون جامع دكترا- از طريق سامانه    
نتيجه آزمون جامع- از طريق سامانه    
فرم پرداخت حق‌الزحمه داوری آزمون جامع
(مخصوص داور داخلی)
دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم پرداخت حق‌الزحمه  داوری آزمون جامع
(مخصوص داور خارجی)
دريافت فايل pdf دريافت فايل word
شيوه نامه و فرم هاي تقاضاي فرصت مطالعاتي دانشجويان دكترا دريافت فايل zip
فرم نحوه ارزشيابي سوابق دانشجوي متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي دريافت فايل pdf ---
راهنماي ارائه پروپوزال --- ---
فرم پروپوزال --- دريافت فايل word
فرم اصالت رساله دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم تأیید رساله دکتری (توسط داور)برای اخذ مجوز دفاع دريافت فايل pdf دريافت فايل word
برگه هاي اخذ مجوز دفاع دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم پرداخت حق‌الزحمۀ داوری دفاع از رسالۀ دکتری
 (مخصوص داوران داخلی)
دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم پرداخت حق‌الزحمه  داوری دفاع از رسالۀ دکتری
 (مخصوص داوران خارجی)
دريافت فايل pdf دريافت فايل word
نمونه آگهي دفاع --- دريافت فايل word
فرم هاي ارزشيابي رساله- فرم هاي 1و2 دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم هاي ارزشيابي رساله- فرم 3 دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم صورتجلسه نتيجه دفاع از رساله دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم تأييد هيأت داوران دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم پرداخت حق الزحمه داوران دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم تحويل رساله دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم چكيده --- دريافت فايل word
فرم تمديد سنوات دريافت فايل pdf دريافت فايل word
گزارش مراحل انجام كار رساله --- دريافت فايل word
فرم گزارش مراحل انجام كار بورسيه ها --- دريافت فايل word
برگه ارزيابي نماينده تحصيلات تكميلي از جلسه دفاعيه دريافت فايل pdf دريافت فايل word
شرح وظايف نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع دريافت فايل pdf ---
 
  امروز
شنبه
آذر 1397
24
قمری:08 ربيع الثاني 1440

میلادی:15 دسامبر 2018
 
  عکس روز