يکشنبه 13 آذر 1401 _ 10 جمادى الأولى 1444 _ 4 دسامبر 2022
فارسی | English
  معاونت آموزشي وتحصيلات تكميليدكتر منصور ايمانپور
معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي

    
email: man3ima@yahoo.com 

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته وگرایش تحصیلی: فلسفه و كلام اسلامي
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 1380
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران
تاریخ استخدام: 1380
مرتبه علمی: دانشيار

آدرس: 35 كيلومتري جاده تبريز-مراغه، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
ساختمان اداري-طبقه همكف-حوزه معاونت آموزشي
تلفن مستقيم: 04134327535


سوابق اجرائي:

 

نام سمت    

از تاريخ 

 به مدت

 معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

 خرداد 93

 ادامه دارد

 رياست دانشكده الهيات و معارف اسلامي

 شهريور90

 2 سال و9ماه
 معاون دانشكده الهيات و معارف اسلامي

 دي 80

 10 سال

 مديرگروه فلسفه و حكمت اسلامي

 مهر 80

 2 سال

سوابق علمي وپژوهشي:

دكتر منصور ايمانپور
تحصيلات عالي:

کارشناسي : رشته الهيات ومعارف اسلامي ازدانشگاه تربيت معلم آذربايجان
کارشناسي ارشد: رشته فلسفه وکلام اسلامي ازدانشگاه تهران
دکترا: رشته فلسفه وکلام اسلامي از دانشگاه تهران 
  پايان نامه ورساله:

درمقطع کارشناسي ارشد: نتايج فلسفي وکلامي حرکت جوهري
درمقطع دکترا: نتايج اصالت و تشکيک وجوددرفلسفه اسلامي

 

*رتبه اول درمقاطع کارشناسي،کارشناسي ارشد و دکترا

سوابق تدريس :

1- تدريس به مدت يک سال در آموزش و پرورش.

2- تدريس به مدت سه ترم در دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين.

3- تدريس در دانشگاه تبريز در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد
4- تدريس به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد
و دکتری

سوابق اجرائي :

1- مدير گروه الهيات (2سال)

2- معاون دانشکده الهيات (8سال )

3- دبير کميته منتخب دانشکده الهيات (8سال)

4- نماينده اعضاي هيئت علمي در شوراي دانشگاه (2سال)

5- عضو شوراي پژوهشي دانشگاه

6- عضو هیئت ممیزه دانشگاه

7- دبير هم انديشي استادان دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 
8- رياست دانشکده الهيات از سال 1390تا 1393

9- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سال93
 

مقالات و آثار پژوهشي:

1- عليتدرحكمت اسلامي، مقالات وبررسيها،دانشكده الهيات دانشگاه تهران،دفتر69،سال سي و چهارم،تابستان1380،(علمي پژوهشي).*

2- حركت جوهري وماوراء طبيعه،خردامه صدرا، شماره8-9، تابستان و پاييز1376(علمي ترويجي)ماخوذاز پايان نامه.

3- همان (قسمت دوم):خردنامه صدرا،ش 10،زمستان1376 (علمي - ترويجي) ماخوذ از پايان نامه.

4- حركت جوهري ومسئله پيدايش نفس وبدن، خردنامه صدرا، ش13 پاييز1377(علمي ترويجي) ماخوذ از پايان نامه.

5- همان(قسمت دوم): خردنامه صدرا،ش14 زمستان1377، (علمي ترويجي) ماخوذ ازپايان نامه.

6- حركت و ارزيابي آن برپاية نظامهاي فكري در فلسفه اسلامي،مجله علمي الهيات و معارف اسلامي، دانشكدة الهيات، دانشگاه شهيد چمران اهواز، شمارة سوم، بهار و تابستان81 ،داراي هيئت تحريرية معتبر‌‌ (ماخوذ از رساله).

7- مسئله تطابق ذهن و عين در فلسفة مشّاء و حكمت متعاليه، نشريه دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، سال46 شمارة186 بهار 82(علمي- پژوهشي).*

8- معناشناسي صفات حقّ تعالي درانديشه متكلمين و فيلسوفان مسلمان، خردنامة صدرا،شمارة34، زمستان82(علمي- ترويجي).

9- روش كلامي وفلسفي علامة طباطبائي، فصلنامه علامه(مؤسسة تحقيقاتي سه علامة تبريزي)،سال دوم،شمارة دوم، تابستان1382(داراي هيئت تحريريه معتبر).

10- عليت از نظر شيخ الرئيس ابن سينا،همايش بين المللي ابن سينا(شهريور1383)،همدان،ارائة مقاله وچاپ خلاصه مقاله.

11- ماهيت وحي در انديشه ابن سينا،  نامة حكمت(دانشگاه امام صادق ع)، دوفصلنامه علمي-تخصصي فلسفه،سال اول شماره دوم،پائيزو زمستان1382(داراي هيئت تحريريه معتبر).

12- ارزيابي غايتمندي عالم طبيعت در فلسفه مشائي و حكمت متعاليه، خردنامه صدرا،شماره 37،پاييز1383(علني- ترويجي).

13- عالم مثال در فلسفه ما، خردنامه صدرا، شماره42، زمستان1384(علمي-ترويجي).

14- نقش اشتراك معنوي وجود در مباحث خداشناسي، خردنامه صدرا، شماره 46، زمستان1385 (علمي- پژوهشي).*

15- كامليت عالم موجود و مسئله شرّ در انديشه بوعلي و ملاصدرا، نشريه دانشكده ادبيات(دانشگاه تبريز)،شماره 199، سال49(تابستان 85) (علمي -پژوهشي).*
16- عصمت پيامبران درمقام دريافت وحي، نشريه فصلنامه سه علامه، سال دو شماره 8 زمستان1384(داراي هيئت تحريريه معتبر).

17- تحليل وارزيابي حسن و قبح اخلاقي در نزد معتزله و اشاعره، فصلنامه سه علامه، سال3، شماره 12،زمستان1385.

18- خاستگاه ضوابط اخلاقي از ديدگاه ملاصدرا، همايش صدرالمتالهين، اول خرداد1384(چاپ اصل مقاله در بهار1385).

19- سعادت وراههاي دستيابي به آن درانديشه ملاصدرا،همايش صدرالمتالهين،اول خرداد1384(چاپ خلاصه مقاله).

20- نحوه پيدايش علم حصولي درانسان از نظر ملاصدرا، دومين همايش جهاني حكيم ملاصدرا، اول خرداد1383( چاپ اصل مقاله بهار1385).

21- نقش دين در اداره جامعه از نظرحكمت متعاليه، نهمين همايش ملاصدرا،اول خرداد1385(چاپ اصل مقاله بهار1386).

22- ارزيابي سرفصل درس كلام اسلامي در رشته فلسفه وكلام اسلامي،همايش بررسي متون ومنابع حوزه هاي فلسفه،كلام وعرفان(همايش اسماء)،فروردين وارديبهشت1384(چاپ اصل مقاله درج3درتاريخ1385 پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي).

23- حقيقت انسان در انديشه ملاصدرا،دهمين همايش ملاصدرا،اول خرداد1386(چاپ خلاصه مقاله وارائه خودمقاله).

24- ويراستاري علمي كتاب «فلسفه اسلامي و يهودي به روايت ژيلسون» ترجمه دكتر حسن فتحي، انتشارات حكمت 1385.

25- واجب الوجود و حدود معرفت انسان به او در فلسفه مشاء، خردنامه صدرا، شماره48، تابستان 1386(علمي پژوهشي).*

26- اخلاق حکیم متعالی از منظر ملاصدرا ، پانزدهمین همایش ملاصدرا، تهران، اول خرداد 1390( چاپ مقاله کامل).

27- نظام هستی شناسی فارابی، مجموعه مقالات همایش فارابی،چ 1391، تهران(چ مقاله کامل).

28- تفسیر وحی از منظر علامه طباطبائی، دو فصلنامه علامه، سال یازدهم، ش30، بهار و تابستان1390.

29- رویکرد کلامی شیعه، دوفصلنامه صفیر خرد، بهار و تابستان 1391.

30- نقش نظریه افلاک در آراء فلسفی فیلسوفان اسلامی، تاریخ فلسفه، ش پنجم، تابستان 1390.

31- علم خدا در انديشه سهروردي ، نشريه علمي و پژوهشي «پژوهشهاي فلسفي و كلامي» ، دانشگاه قم ، شماره 35، بهار 1387.*

32- خدمات فلسفه به جامعه ديني ، سيزدهمين همايش ملاصدرا ،خرداد1388،چاپ خلاصه و مقاله ،تهران.

33- قاعده الواحد و مسئله افاضه نخستين باري تعالي، نشريه علمي پژوهشي خردنامه صدرا، تابستان 1389، شماره60.

34- ضرورت و ملاك بديهيات در فلسفه اسلامي،نشريه علمي- پژوهشي پژوهشهاي فلسفي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، بهار و تابستان 88،شماره210 سال52.*

35- معرفي كتاب(الفيلسوف الايراني الكبير صدرالدين شيرازي) به قلم ابوعبدالله زنجاني، چاپ شده در مجموعه زندگي و خدمات علمي و فرهنگي علامه ابوعبدالله زنجاني،انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ،تهران 1388.

36- تحليل قائده مسبوقيت هر حادث زماني به قوه و ماده ، فصلنامه خرد نامه صدرا(علمی- پژوهشی)، 1392،ش 73.*

37- تحلیل، نقد و بررسی آراء ناظر به «اسلامیت» فلسفه اسلامی، فصلنامه تاریخ فلسفه(علمی –پژوهشی)، 1393،ش16.


 

     معاونين قبلی: 

رديف

نام ونام خانوادگی

از تاریخ

به مدت

توضيحات

6

دكتر اكبر شيرزاد

مهر 89

3 سال و 8 ماه

رجوع به شناسه مديران دانشگاه

5

دكتر جعفر امجدي

تير 86

3 سال و 3 ماه

4

دکتر رحمان مشتاق مهر

آبان 82

4 سال

3

دکتر قربان علمی

فروردین73

9 سال

2

مهندس عبداله کیوانی

تير72

9 ماه

1

محمد کریمی

مهر 68

3 سال