سه شنبه 4 آذر 1399 _ 09 ربيع الثاني 1442 _ 24 نوامبر 2020
فارسی | English
  شوراي تخصصي آموزشي دانشگاه

 شوراي تخصصي آموزشي:

الف: تركيب شوراي تخصصي آموزشي

1 ـ معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه (رئيس شورا)؛
2 ـ مديركل امور خدمات آموزشي موسسه يا عناوين مشابه؛
3 ـ مديركل امور شاهد و ايثارگر يا عناوين مشابه حسب نياز؛
4 ـ معاونان آموزشي دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها؛
5 ـ دو تن از ميان 4 تن از اعضاي هيات علمي پيشنهادي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي با تاييد و حكم رئيس موسسه.

ب: وظايف و اختيارات شوراي تخصصي آموزشي

1 ـ همكاري با معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي موسسه و تصميمات هيات رئيسه؛
2 ـ تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي مختلف آموزشي و تحصيلات تكميلي به شوراي موسسه از جمله:
ـ برنامه‌هاي مختلف آموزشي در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت تفكيكي؛
ـ تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه‌هاي درسي در چارچوب مصوبات؛
ـ آيين‌نامه‌هاي آموزشي و اظهارنظر درباره آنها؛
ـ طرحهاي مناسب آموزشي غيررسمي كوتاه مدت و ميان مدت؛
ـ برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي.
3 ـ بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي كه شوراي موسسه يا معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه به شورا ارجاع مي‌دهد؛
4 ـ بررسي و اظهارنظر درخصوص كيفيت آموزشي موسسه در مقاطع و دوره‌هاي كارداني و كارشناسي و بررسي كيفيت آموزش اعضاي هيات علمي جهت ارائه به شوراي موسسه؛
5 ـ بررسي پيشنهاد تاسيس رشته‌ها و دوره‌هاي جديد موسسه در مقاطع كارداني و كارشناسي؛
6 ـ بررسي متون جزوات و كتابهاي ارائه شده از طرف اعضاي هيات علمي از لحاظ تطبيق با سرفصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي موسسه؛
7 ـ بررسي دعوت از استادان خارجي در رشته‌هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گروه‌هاي آموزشي و تاييد دانشكده براي ارائه و كسب مجوز از معاون آموزشي و ساير مراجع قانوني؛
8 ـ تدوين گزارشهاي دوره‌اي و تحليلي از وضعيت رشته‌ها، مقاطع و برنامه‌هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه‌كارهاي عملي جهت بهبود وضعيت موجود و ارائه به شوراي موسسه. 
  عکس روز
 
اوقات شرعی