يکشنبه 13 آذر 1401 _ 10 جمادى الأولى 1444 _ 4 دسامبر 2022
فارسی | English
  معرفی حوزه

  معرفي حوزه معاونت آموزشي:

معاونت آموزشي وتحصيلات تكميلي وظيفه برنامه ريزي، هدايت، نظارت و انجام كليه امور آموزشي دانشگاه شامل نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و امور آموزشي دانشكده ها، گروههاي آموزشي و ارزيابي آنها، نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي، تدوين اصول اجرائي امور آموزشي، تدوين برنامه ها و تقويم آموزشي، ارزيابي عملكرد اعضاء هيأت علمي، اجراي دوره هاي آموزشي و همچنين برگزاري آزمون هاي سراسري را بر عهده دارد.

اين معاونت همگام با دانشكده ها و ساير واحدها در جهت رشد، توسعه، و بالندگي دانشگاه فعاليت نموده و در جهت ايجاد رشته هاي تحصيلي بويژه در دوره هاي تحصيلات تكميلي، رشته هاي بين رشته اي، جذب هيأت علمي مورد نياز، اصلاح هرم هيأت علمي، اعزام مربيان جهت ادامه تحصيل، جذب بورسيه هاي داخل و خارج در رشته هاي مختلف و فراهم نمودن زمينه ارتقاء اعضاي هيأت علمي و افزايش سطح علمي دانشجويان، گامهاي مثبت و قابل توجهي را برداشته است.

توسعه وگسترش امكانات آموزشي، ترغيب و تشويق دانشجويان ممتاز، انجام كليه امورات آموزشي بصورت الكترونيكي، ايجاد دوره ها ورشته هاي آموزش مجازي، وهمچنين تلاش در جهت انجام ثبت نام الكترونيكي، از ديگر اقدامات حوزه معاونت آموزشي در سالهاي اخير است.

معاون آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی،اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها مطابق با طرح آمايش آموزش عالي را بر عهده دارد. 

وظایف و اختیارات معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي:

الف ـ وظايف عمومي
1 ـ ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس مؤسسه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن؛
2 ـ تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب؛
3 ـ ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس مؤسسه درخصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛
4 ـ پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست مؤسسه؛
5 ـ نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها؛
6 ـ برنامه‌ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط مطابق با اولويتهاي مؤسسه؛
7 ـ همكاري با ساير معاونتها جهت حسن اجراي برنامه‌هاي مؤسسه؛
8 ـ انجام ساير امور محوله از سوي رئيس مؤسسه.

ب ـ وظايف اختصاصي
1 ـ اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه سياستها، مقررات و فرآيندهاي آموزش و تحصيلات تكميلي مؤسسه، منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه با رويكرد گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي؛
2 ـ برنامه‌ريزي امور آموزشي و تحصيلات تكميلي با همكاري واحدهاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته و اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه؛
3 ـ پايش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي؛
4 ـ اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت؛
5 ـ برنامه‌ريزي جهت تامين امكانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي ـ آموزشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني اسلامي؛
6 ـ برنامه‌ريزي آموزشي مؤسسه در راستاي سند چشم انداز، نقشه جامع علمي و آمايش سرزمين؛
7 ـ اهتمام به برگزاري دوره‌هاي توانمندسازي و دانش‌افزايي؛
8 ـ ارزيابي و بازنگري محتواي سرفصل‌ها به منظور به‌روز رساني، كارآمدي اعضاي هيأت علمي مؤسسه، غنابخشي و ارزش‌مداري و ارائه پيشنهاد لازم به وزارت؛
9 ـ برنامه‌ريزي براي ارتقاي مهارتهاي علمي ـ تخصصي دانشجويان جهت ورود به جامعه؛
10 ـ نظارت و ارزيابي فرآيند اجرايي شدن نقشه جامع علمي كشور در مؤسسه با هماهنگي وزرت متبوع.