چهارشنبه 7 آبان 1399 _ 11 ربيع الأول 1442 _ 28 اکتبر 2020
فارسی | English
 
Print RSS
 
  اداره تنظيم برنامه هاي درسي و امتحانات
 

اداره تنظيم برنامه هاي درسي و امتحانات:

نام ونام خانوادگي

 

مدرك تحصيلي

سمت

تلفن تماس

مهندس حسن نوذری   فوق ليسانس مسئول كارشناس برنامه ريزي آموزشي 2423
مرضيه فرج نژاد فرهنگ   ليسانس كارشناس برنامه ريزي آموزشي 2426
 
 

 
 برنامه ترم بندي گروه ها