جمعه 24 ارديبهشت 1400 _ 02 شوال 1442 _ 14 مه 2021
فارسی | English
اوقات شرعی 
 
  وظايف معاون

 
وظایف و اختیارات معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي:

الف ـ وظايف عمومي
1 ـ ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس مؤسسه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن؛
2 ـ تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب؛
3 ـ ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس مؤسسه درخصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛
4 ـ پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست مؤسسه؛
5 ـ نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها؛
6 ـ برنامه‌ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط مطابق با اولويتهاي مؤسسه؛
7 ـ همكاري با ساير معاونتها جهت حسن اجراي برنامه‌هاي مؤسسه؛
8 ـ انجام ساير امور محوله از سوي رئيس مؤسسه.

ب ـ وظايف اختصاصي
1 ـ اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه سياستها، مقررات و فرآيندهاي آموزش و تحصيلات تكميلي مؤسسه، منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه با رويكرد گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي؛
2 ـ برنامه‌ريزي امور آموزشي و تحصيلات تكميلي با همكاري واحدهاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته و اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه؛
3 ـ پايش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي؛
4 ـ اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت؛
5 ـ برنامه‌ريزي جهت تامين امكانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي ـ آموزشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني اسلامي؛
6 ـ برنامه‌ريزي آموزشي مؤسسه در راستاي سند چشم انداز، نقشه جامع علمي و آمايش سرزمين؛
7 ـ اهتمام به برگزاري دوره‌هاي توانمندسازي و دانش‌افزايي؛
8 ـ ارزيابي و بازنگري محتواي سرفصل‌ها به منظور به‌روز رساني، كارآمدي اعضاي هيأت علمي مؤسسه، غنابخشي و ارزش‌مداري و ارائه پيشنهاد لازم به وزارت؛
9 ـ برنامه‌ريزي براي ارتقاي مهارتهاي علمي ـ تخصصي دانشجويان جهت ورود به جامعه؛
10 ـ نظارت و ارزيابي فرآيند اجرايي شدن نقشه جامع علمي كشور در مؤسسه با هماهنگي وزرت متبوع.

 

 
 پيوندهاي داخلي
 
  عکس روز
 
  امروز
جمعه
ارديبهشت 1400
24
قمری:02 شوال 1442

میلادی:14 مه 2021